Privacitat

El Grup ICF posa a  la seva disposició en aquest apartat la informació deguda respecte les finalitats de recollida i els procediments i mesures de protecció amb les que es tractaran les dades personals que el Grup ICF reculli en el marc de la seva activitat. La informació recollida serà tractada amb absoluta confidencialitat i seguint en tot moment el que aquí es disposa .

DEURE D'INFORMACIÓ

En aquest apartat es detalla la informació relativa al tractament de dades personals, així com les finalitats de recollida de dades per part del Grup ICF i els drets que com a usuari pot exercir.

El Grup ICF incorpora als seus registres i bases de dades les dades personals de tots els intervinents de qualsevol sol·licitud de finançament, de qualsevol relació comercial o contractual en les que el Grup ICF estigui implicat

El Grup ICF garanteix amb les mesures tècniques i organitzatives adequades el bon ús, la seguretat i la confidencialitat deguda de les dades de caràcter personal que pugui recollir, complint amb els requeriments de la normativa en vigor sobre la protecció de dades personals.

Totes les dades sol·licitades són les imprescindibles i necessàries per donar un adequat tractament a la sol·licitud de finançament feta per l’interessat o per l’adequada tramitació d’una relació comercial o contractual.

Les dades facilitades per l’interessat són entregades de forma voluntària, i aquest garanteix que són verídiques, exactes i que es troben actualitzades. En el cas en que les dades introduïdes corresponguin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al Grup ICF.

El Grup ICF no realitzarà ni prendrà cap decisió final completament automatitzada amb la informació proporcionada. En tot cas, els estudis de segmentació i creació de perfils podran facilitar i agilitzar el procés d’avaluació de riscos de la sol·licitud de finançament o gestió i seguiment del contracte formalitzat.

El Grup ICF, en relació al compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, actua com a Grup d’acord amb la definició i característiques recollides en la normativa aplicable.

El responsable del tractament serà aquella entitat del Grup ICF que hagi recollit les dades personals dels interessats, essent les mesures tècniques i organitzatives de salvaguarda i protecció de la informació les mateixes per tot el Grup ICF.

La identificació de les entitats que formen el Grup ICF als efectes de compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal és la següent:

GRUP ICF

Institut Català de Finances

Instruments Financers per Empreses Innovadores

Institut Català de Finances Capital SGEIC SAU

NIF

Q5855055I

B65007494

A65288037

ADREÇA

Gran Via de les Corts Catalanes 635. 08010 Barcelona.

TELÈFON

933428410

 

D’acord amb la normativa vigent, el delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades personals en totes les activitats del Grup ICF.

L’adreça electrònica de contacte del delegat de protecció de dades del Grup ICF és dpoICF@icf.cat

A continuació, es detalla la legitimació i la base legal que fonamenta el tractament de les dades personals que fa el Grup ICF:

 • El compliment o execució d’un contracte, que dóna lloc a una gestió diligent de les obligacions que hi conté.
 • L’atorgament d’un consentiment explícit i inequívoc per part de l’interessat.
 • Per interès legítim del propi Grup ICF, aquest pot utilitzar, de forma anònima i segura, les dades derivades de la relació contractual: sobre l’ús dels canals de comunicació i altres interaccions que es puguin establir per millorar els productes oferts, augmentar la satisfacció de la relació, complir amb les expectatives dels tercers, així i com, realitzar estadístiques, enquestes o estudis de mercat que puguin ser d’interès conjunt.
 • En compliment d’una obligació legal o judicial que requereixi al Grup ICF a fer un tractament específic de la informació disponible. En aquests casos el consentiment de l’interessat no seria necessari. És el cas, per exemple, del tractament de dades en compliment de les obligacions establertes per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Les dades personals que el Grup ICF recopila s’utilitzen, fonamentalment, per poder gestionar adequadament els productes sol·licitats o contractats amb el Grup ICF.

A continuació es detalla cada una de les finalitats proposades a l’interessat per l’atorgament del seu consentiment:

 1. Gestió i seguiment dels productes i serveis sol·licitats o contractats: Aquest consentiment és necessari i imprescindible per poder avaluar i gestionar les sol·licituds rebudes, i posteriorment supervisar i gestionar adequadament les relacions contractuals que se’n pugin derivar, així com les possibles incidències o reclamacions. La legitimació per dur a terme aquests tractaments és la de la pròpia execució del contracte.

Així mateix, és un interès legítim del Grup ICF realitzar valoracions de risc i perfils en matèria creditícia, amb la finalitat de conèixer la capacitat creditícia del sol·licitant, facilitar i agilitzar el procés d’avaluació de riscos derivats de la sol·licitud de finançament. En cap cas, el Grup ICF no prendrà cap decisió totalment automatitzada sobre l’atorgament o no de la sol·licitud de finançament.

 1. Oferir i remetre informació comercial sobre productes i serveis del Grup ICF : Permet al Grup ICF mantenir-lo informat, i oferir-li, les diferents propostes comercials relatives a  productes i campanyes, així com fer-li arribar altre informació del Grup ICF i proposar-li enquestes per recollir la seva opinió i valoració sobre els productes i serveis sol·licitats/contractats.

Sempre i quan no existeixi un interès legítim del Grup ICF, la legitimació per dur a terme aquests tractaments és el consentiment del propi interessat.

 1. Realitzar perfils i segments de risc en relació als propis productes o serveis del Grup ICF: Les dades personals de l’interessat podran ésser utilitzades pel propi Grup ICF per realitzar segmentacions, perfils i/o estudis estadístics o de mercat per tal d’atendre millor les seves expectatives i millorar la relació comercial amb l’interessat. Sempre i quan no existeixi un interès legítim del Grup ICF, la legitimació per dur a terme aquests tractaments és el consentiment del propi interessat.
 2. Per comunicar les teves dades personals a tercers: el Grup ICF no cedirà cap mena de dades personals a tercers, excepte que estigui obligat per alguna llei o així estigui consentit explícitament per l’interessat.

Les dades personals recollides pel Grup ICF es conservaran durant tota la vigència de la relació contractual signada.

Les relacionades amb sol·licituds d’operacions que no s’acabin formalitzant es conservaran durant un termini no superior als 6 mesos, sempre que no existeixi un requeriment legal o s’hagi acordat un termini superior en el propi document de sol·licitud.

Un cop finalitzada la relació contractual, les dades personals estaran bloquejades durant els terminis de prescripció legal; és a dir, amb caràcter general 10 anys per la normativa de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; fins els 21 anys per aplicació del Codi Civil i legislació hipotecària. Transcorreguts aquests terminis les dades personals seran eliminades dels registres i fitxers del Grup ICF.

 

DRET

CONTINGUT

CANALS

Accés

L’interessat pot accedir lliurement a totes les dades personals que l’ICF i les seves entitats vinculades en disposin d’ell.

protecciodedades@icf.cat

 

Protecció de dades

Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 6ena planta.

08010 Barcelona.

Rectificació

En qualsevol moment les dades personals d’un interessat podran ser modificades o corregides si no són exactes.

Supressió

Un interessat pot demanar l’eliminació de les seves dades personals dels registres i fitxers de l’ICF i les seves entitats vinculades.

Oposició

Sol·licitud de que les dades personals no siguin objecte de cap tractament.

Limitació al tractament

Un interessat pot sol·licitar que les seves dades siguin tractades per l’ICF i les seves entitats vinculades de forma limitada.

Portabilitat

Es pot demanar rebre en format electrònic fàcilment tractable totes les dades personals que s’hagin facilitat així com aquells que s’hagin creat durant la relació contractual; així com també, que tots ells siguin transmesos a una altra entitat.

 

EXERCICI DE DRETS

En aquest apartat es facilita el procediment per fer l'exercici de drets i un formulari per facilitar la tramitació d’una sol·licitud o exercici de drets per part d’un interessat o afectat en qualsevol relació financera o contractual amb les entitats del Grup ICF. 

L’interessat pot retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat pel tractament o cessió de les seves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, limitació, supressió i portabilitat, sense que això afecti a la sol·licitud del tractament o al contracte. 

Per a exercir aquests drets, pot fer-ho a través de diferents canals:

 • Per correu electrònic a protecciodedades@icf.cat 
 • Per escrit a l'adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 6ena plana, 08010 Barcelona.
 • També pot fer-ho a través d'aquesta web, omplint el formulari d'aquest enllaç. 

En tots els casos, sempre pot efectuar la pertinent reclamació davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) o Agència Espanyola de Protecció de dades (www.agpd.es).

Per qualsevol gestió és imprescindible una correcta identificació de l’afectat. Per aquest motiu, és necessari annexar a la reclamació una còpia del DNI i document acreditatiu de la identitat de l’afectat que sigui equivalent.

L’exercici dels drets esmentats, així, com les possibles reclamacions davant del Grup o davant de les agències oficials és totalment gratuïta.

Accedeixi al formulari per facilitar la tramitació d’una sol·licitud o exercici de drets per part d’un interessat o afectat en qualsevol relació financera o contractual amb les entitats del Grup ICF fent clic aquí.