Avís legal

Amb l’acceptació d’aquest avís és coneixedor i autoritza:

Clàusula de protecció de dades

El tractament de la informació es farà en tot moment dins del marc legal establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i amb un estricte compliment de les obligacions que legalment corresponen, en l'àmbit de la protecció de dades.

Aquestes dades quedaran incorporades als fitxers de titularitat de l’ICF. Podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça electrònica: protecciodedades@icf.cat.

Clàusula de confidencialitat

La Llei 10/2014 de 26 de juny d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit estableix en el seu article 83 el deure de reserva d’informació que aplica a l’ICF respecte a la rebuda i relativa als seus clients.

A l'efecte del present compromís de confidencialitat, s'entendrà per informació confidencial tota aquella que, rebuda de l’empresa o autònom sol·licitant, i no de tercers, que no sigui pública i notòria, o no pugui ser obtinguda per l'ICF de registres públics o d'altres fonts d'informació a les quals tingui accés qualsevol tercer.

Clàusula de cessió de dades

Així mateix, l'ICF es compromet a no utilitzar aquesta informació per a altres finalitats que no siguin les d'avaluar el possible finançament del projecte i a guardar confidencialitat tant de la informació rebuda com de l'existència d'aquest procés. Això no obstant, si no hi ha declaració negativa expressa del client, totes les dades d’aquest podran ser cedides per l’ICF a les empreses integrants del seu Grup Econòmic i empreses associades; totes elles integrades en l’àmbit financer, amb una doble finalitat: per a la promoció de productes o finançament per qualsevol empresa del Grup, i el tractament de dades de caràcter massiu per estudis de màrqueting, estadístics i de segmentació de clients. El signant autoritza aquesta cessió expressament, sense que en cap cas pugui entendre’s vulnerat el deure de confidencialitat referit a la clàusula anterior.

Reutilització del contingut

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, es permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Més informació sobre les cookies

Definició 

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador a l'accedir a pàgines web com la nostra. Aquests fitxers emmagatzemen i recuperen informacions sobre els teus hàbits de navegació i poden utilitzar-se per millorar el servei de la pàgina web i oferir una òptima navegació.

Cookies pròpies

En compliment de la llei 34/2002, de 11 de juliol, informem que aquesta pàgina web utilitza aquests fitxers amb l'objectiu de facilitar un correcte funcionament de la pàgina web i una fluïdesa en la seva navegació. Totes les cookies pròpies tenen aquesta finalitat, són dispositius tècnics i recullen la informació estrictament necessària per facilitar la comunicació electrònica entre l'usuari i la web i, sota cap circumstància, el Grup ICF ha comercialitzat ni comercialitza les dades que s'hi contenen.

Cookies de tercers

Aquesta web també utilitza cookies de tercers per facilitar la connectivitat amb xarxes socials (Facebook i Twitter), per facilitar la navegació i cerca de dades (Google) i per obtenir estadístiques d'accés al propi web del Grup ICF (statse.webstrendslive). El grup ICF no comercialitza amb les dades que s'hi poden contenir.

Deshabilitació

Com a garantia addicional a les exposades, l'usuari pot limitar l'acceptació de cookies des del propi navegador mitjançant les opcions de configuració de privacitat disponibles des de les "opcions" que ofereix el menú del propi navegador.