FAQs

L'ICF és una entitat financera pública, fundada l'any 1985, dependent de la Generalitat de Catalunya. El principal objectiu de l'entitat és impulsar i facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial amb seu a Catalunya actuant com a complement del sector financer privat.

El Grup ICF finança projectes d'inversió, circulant i/o capital a les empreses amb seu social o operativa a Catalunya, mitjançant préstecs, avals i/o inversió en capital risc.

L'ICF no finança particulars, excepte en el cas de la capitalització d'empreses, on el titular del finançament pot ser un accionista particular, ja sigui actual o nou.

A través de la secció Sol·licita el teu finançament d'aquest mateix web. També a través de la xarxa d'agents comercials i promotors de l'ICF o bé trucant al telèfon 902 227 237.

L'ICF finança a llarg termini amb l'objectiu d'adaptar el préstec al procés de maduració de la inversió i al pla de negoci de l'empresa. L'ICF pot aportar garanties davant les entitats financeres per tal de facilitar a l'empresa l'accés al crèdit.

Qualsevol empresa o institució amb seu social i/o operativa a Catalunya, indistintament de la seva mida o sector d'activitat.

Sí. En funció del projecte i del ràting de la companyia les condicions poden variar.

Cap. L'ICF no dóna ajuts ni subvencions. L'ICF facilita préstecs, avals i inversions en capital risc. No obstant, algun dels productes financers de l'ICF - principalment els préstecs conveniats amb alguns departaments de la Generalitat -, compten amb determinades cobertures pel què fa a les garanties aportades per l'empresa.

Segons els producte. Alguns productes que l'ICF posa a disposició de les empreses permeten aquesta modalitat de finançament.

Sí; l'ICF pot aportar garanties davant de les entitats financeres per tal de facilitar a l'empresa l'accés al crèdit. L'activitat d'avals l'ICF la realitza conjuntament amb la societat de garantia recíproca Avalis de Catalunya, SGR.

Sí. L'ICF impulsa, gestiona i participa en instruments de capital risc com a via de finançament estratègic i de suport al creixement de les empreses, de manera complementària i en règim de coinversió amb el sector privat. Especialment en instruments focalitzats en el capital llavor/arrencada, el capital de desenvolupament i el capital expansió/creixement a través d'una gestió especialitzada i en col·laboració amb gestores privades. En el marc d'aquesta activitat en capital risc l'ICF disposa d'una gestora pròpia (ICF Capital) que gestiona 4 fons: Capital MAB, fons d'inversió destinat a finançar empreses cotitzades al MAB; Capital Expansió, destinat a empreses mitjanes amb projectes de creixement i internacionalització; SICOOP, societat d'inversió en cooperatives i BCN Emprèn especialitzada en empreses de base tecnològica i innovadora (actualment aquest darrer fons en període de desinversió).

Posar-te en contacte amb l'àrea de capital risc de l'ICF o bé amb una de les gestores independents especialitzades, en funció del segment al qual s'adreci la inversió: capital llavor/arrencada, capital desenvolupament o bé capital expansió/creixement.

No. L'ICF té les seves pròpies línies i productes de finançament. Els productes d'ambdues institucions però, no són incompatibles i fins i tot poden arribar a ser complementaris en funció de les necessitats de finançament de l'empresa.

No. Els productes financers de l'ICF van adreçats de manera prioritària a finançar l'activitat empresarial: projectes d'inversió i/o necessitats de circulant. Per a les empreses que presentin un alt grau d'endeutament extern, l'ICF ofereix la possibilitat de capitalitzar l'empresa, a través de préstecs als accionistes (actuals o nous) per tal que ampliïn el capital de la companyia i en millorin la seva estructura financera i la seva solvència.