Informació corporativa

L'ICF és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a l'ordenament jurídic privat. L'entitat disposa de patrimoni i tresoreria propis que li permeten dur a terme la seva activitat.

L'ICF actua seguint els principis d'estabilitat financera, gestió i control del risc, d'acord amb la normativa i els requeriments fixats pels reguladors a nivell estatal i europeu per a les entitats de crèdit.

L'ICF està categoritzat pel Banc d'Espanya com a institució financera no monetària i ratificada per l'EUROSTAT com a entitat fora del perímetre SEC (públic), motiu pel qual no agrega ni dèficit ni deute a la Generalitat de Catalunya.

Per dur a terme la seva activitat, l'ICF es finança fonamentalment en els mercats nacional i internacional, via crèdit bancari i emissions de deute.

La governança interna, l'estructura, els procediments i l'operativa de l'entitat segueixen els criteris fixats per la normativa bancària europea (Directiva 2013/36/EU, Reglament 575/2013, Basilea III) i estatal (Llei 10/2014 de 26 de juny d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit).

Així mateix, l'ICF registra moviments econòmics i presenta els seus estats financers d'acord amb la normativa establerta per a les entitats de crèdit.  

 

Informes exercicis anteriors

Informe anual 2017