Informació corporativa

L'ICF és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a l'ordenament jurídic privat. L'entitat disposa de patrimoni i tresoreria propis que li permeten dur a terme la seva activitat.

L'ICF actua seguint els principis d'estabilitat financera, gestió i control del risc, d'acord amb la normativa i els requeriments fixats pels reguladors a nivell estatal i europeu per a les entitats de crèdit.

 

La governança interna, l'estructura, els procediments i l'operativa de l'entitat segueixen els criteris fixats per la normativa bancària europea (Directiva 2013/36/EU, Reglament 575/2013, Basilea III) i estatal (Llei 10/2014 de 26 de juny d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit).

Pot consultar tota la informació relativa als Òrgans de govern aquí. 

L'ICF publica cada any l'informe anual amb els principals indicadors, magnituds financeres i informació corporativa i econòmica de l'entitat. 

Pot accedir a l'Informe anual 2017 aquí.