Transparència

ORGANITZACIÓ

En aquest apartat és dona compliment als requeriments de publicitat sobre l’organització corporativa i funcional del Grup ICF.

El Grup ICF, a més de les relacions orgàniques amb les filials del Grup ICF també participa en altres entitats de capital risc. Un detall d’aquestes participacions es pot trobar en els annexos de Informe Financer 2017 (pàgina 85)

Consulta l'organigrama corporatiu del Grup ICF aquí. 

L’ICF està regulat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, de 14 de gener de 1985, modificat posteriorment en diverses ocasions, mitjançant els Decrets llei 2/2015, de 28 de juliol, i 4/2015, de 29 de desembre, i la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

El Grup ICF també disposa d'un Codi de Conducta, que recull el conjunt de valors, principis ètics i normes de conducta que han de regir i inspirar l’activitat professional del Grup. 

Consulta el Conveni Col·lectiu del Grup ICF que regula les condicions laborals, drets i obligacions dels professionals del Grup ICF. 

El Grup ICF desenvolupa la seva activitat en el marc regulatori del dret privat, a excepció de la seva activitat de contractació pública que es regeix per l’aplicació del dret d'administració sobre licitacions concursals. Per tant, no té cap mena de cartes de serveis i catàleg de procediments.

Els òrgans de govern de l’ICF estan formats per una majoria de consellers i conselleres independents, d’acord amb la normativa europea per a les entitats de crèdit. El CV dels membres dels òrgans de govern es pot consultar en aquest portal clicant aquí. També es pot accedir al perfil i trajectòria del conseller delegat de l'ICF fent clic aquí

La informació sobre els alts càrrecs i membres dels òrgans de govern, així com la retribució dels seus membres,  està detallada tant a l’Informe Anual de Govern Corporatiu (pàg.5) i a l’Informe Financer de l’ICF (pàg.81)

En el portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya es poden consultar les retribucions anuals dels alts càrrecs de les entitats públiques. 

Tots els empleats del Grup ICF desenvolupen les seves tasques d’acord amb el Conveni Col·lectiu en vigor i sota el contracte laboral signat entre les dues parts. La informació sobre el volum en persones es pot trobar a l'Informe Anual (pàgina 14) i, la relativa al cost laboral, a l’Informe Financer (pàg. 77)

El Grup ICF publica en múltiples portals de feina públics les convocatòries per cobrir les vacants de personal que puguin donar-se dintre de les entitats del grup.

També es pot enviar el Curriculum Vitae per correu electrònic a rrhh@icf.cat.

L'ICF té un comitè d’empresa format per 5 persones triades com a representants de tots els treballadors, en el decurs d’un procés d’eleccions sindicals. Actualment, els membres formen part d'UGT. 

ICF no te alliberats sindicats.

GESTIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL

En aquest apartat facilitem informació sobre la gestió econòmica de les entitats del Grup ICF i informació sobre el patrimoni de l’ICF. Cap entitat del Grup ICF atorga subvencions o ajuts en el desenvolupament de la seva  activitat de suport al teixit productiu.

L’actual llei de l’ICF estableix que l’ICF te autonomia pressupuestària respecte de la Generalitat de Catalunya. Únicament resta sota aprovació a través de la Llei de Pressupostos el límit màxim d’endeutament anual. En aquest enllaç es pot accedir a la darrera llei amb l’endeutament màxim aprovat.

L’ICF i totes les entitats del grup sotmet els seus comptes anuals a revisió per auditors externs. En el següent enllaç, es pot accedir al darrer informe anual dels comptes consolidats i a l’informe individual de l’ICF.

A més, com entitat pública, el Grup ICF pot estar sotmès a les revisions dels organismes de control públics com Sindicatura de Comptes i com la Intervenció General de Comptes de la Generalitat de Catalunya. En les respectives webs es pot accedir als informes que han publicat sobre les entitats del Grup ICF.

A l’Informe Anual (pàg. 32) es pot trobar els volums econòmics que representa el Patrimoni dintre de l’Actiu Material del Grup ICF.

L'ICF és propietari de l’edifici on es troba la seva seu social i administrativa a la Gran Via de les Corts Catalanes, numero 635 de Barcelona. Està explotat parcialment, en règim de lloguer, a altres entitats del grup o participades i altres organismes de la Generalitat. A més, l'ICF és propietari de l’edifici situat a la Via Augusta nº252 explotat íntegrament en règim de lloguer a diferents arrendataris, professionals, empresarials o privats.

Com a resultat de les garanties de les operacions de crèdit, l'ICF és també propietari d'actius immobles de tipologia diversa que gestiona i comercialitza l'Institut Català del Sòl, INCASÒL. 

El Grup ICF no facilita cap mena de subvenció o ajut en el desenvolupament de cap de les activitats que dur a terme.

CONTRACTACIÓ

En aquest apartat es destalla la informació sobre l'òrgan de contractació del Grup ICF, així com els temes relacionats amb la contractació i convenis vigents. 

L’òrgan de contractació de les empreses que conformen el Grup ICF són:

  • Institut Català de Finances: El President/a de la Junta de Govern o el Conseller/a Delegat/da d’aquest.
  • Instrumens Financers per Empreses Innovadores SL: El President/a del Consell d’Administració.
  • ICF Capital SGEIC, SAU: El President/a del Consell d’Administració.

Consulta la Instrucció de Contractació per tot el Grup ICF.

Tota la contractació de les empreses del Grup ICF es regeixen per la llei de contractació del sector públic i per procediment intern. Accedeix al portal de contractació de l’ICF i al d'IFEM per consultar informació detallada sobre les licitacions i adjudicacions. 

El Grup ICF manté acords amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i són aquests el que publiquen els corresponents ordres d’ajuts a les seves plataformes web. 

TERRITORI

Cap entitat del grup ICF desenvolupa la seva activitat d’acord amb cap directriu prèvia que pugui ser susceptible de ser informada de forma activa en aquest apartat. No existeix cap pla territorial sectorial ni cap planificació territorial que hagi aprovat cap de les empreses del Grup ICF.

LÍNIES D'ACTUACIÓ

El Grup ICF no actua amb la lògica dels plans generals o sectorials i, per tant, no hi cap documentació a incorporar en aquest apartat com a objecte de publictat activa. En canvi, sí són d’aplicació les línies generals que el Departament d'Economia i Hisenda, a través del qual l'ICF es relaciona amb la Generalitat, estableix com a directrius generals d’actuació. 

PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURIDIQUES

Cap entitat del Grup ICF té autonomia per emetre cap tipus de normativa en general, directiva, instrucció o circular. Per poder desenvolupar qualsevol iniciativa legislativa, que sempre es limitaria a la seva pròpia llei de creació, caldria el suport i la tramitació pel Departament d'Economia i Hisenda a través del qual es relaciona amb el Govern de la Generalitat. En aquest sentit, es pot consultar la llei de creació de l'ICF.

El Grup ICF tampoc té potestat en relació al règim d’intervenció administrativa i a la revisió dels actes administratius.