El Grup ICF facilita el finançament a 746 empreses per un import de 213 milions d’euros en el primer semestre de l’any

Torna
31/07/18

El 97,6% de les empreses finançades han estat pimes i emprenedors, els principals segments de l’economia catalana. L’ICF ha posat en marxa durant els sis primers mesos de l’any noves línies de préstecs dotades amb 250 M€ per impulsar la promoció i adquisició d’habitatges destinats a lloguer social.

Durant el primer semestre de 2018, el Grup ICF ha facilitat el finançament finançat, a través de préstecs i avals, a 746 empreses i emprenedors per un import total de 213 milions, dels quals 147,9 M€ s’han formalitzat a través de l’ICF i 65,1 M€ a través d’Avalis de Catalunya,  per donar suport al creixement i la sostenibilitat de l’economia catalana.

El 97,6% dels projectes finançats han estat de pimes i emprenedors, dos dels segments més importants de l’economia catalana. A més, aquesta activitat ha contribuït a crear i/o mantenir 28.572 llocs de treball.

Respecte el primer semestre de 2017, s’ha finançat més empreses i emprenedors (+14%), per bé que l’import total de les operacions ha estat inferior (-28%) degut a la  reactivació del crèdit per part de la banca comercial.  

Pel que fa a la distribució territorial, Barcelona i la seva àrea d’influència concentren el 68% de les operacions formalitzades, seguides de la Catalunya Central (14%), Lleida-Pirineu (8%),Tarragona-Terres de l’Ebre (7%), Girona (2%) i altres àmbits (1%).

En l’activitat de préstecs, durant els sis primers mesos de l’any, l’ICF ha posat en marxa conjuntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) dues línies de finançament destinades al lloguer social. D’una banda, la línia de préstecs per a l’adquisició d’habitatges, dotada amb 110 M€, permet a ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i del tercer sector comprar habitatges per destinar-los a lloguer social. Aquesta línia se suma a la que l’ICF i l’AHC van activar a l’abril per a la construcció d’habitatge de lloguer social dotada amb 140 milions d’euros. Aquestes dues línies permetran augmentar el parc de lloguer social de Catalunya en 2.800 pisos.

A més, l’entitat financera pública catalana ha continuat potenciant la innovació, internacionalització i creixement de sectors clau de l’economia catalana. Entre el ventall de productes financers que l’ICF posa a disposició de les empreses, destaca la línia de préstecs ICF Eurocrèdit, cofinançada amb Fons FEDER, per impulsar la innovació de les pimes catalanes. De gener a juny, s’han realitzat 44 operacions per 16,3 milions d’euros.

 

Activitat en capital risc i préstecs participatius

En matèria de capital risc, l’ICF continua apostant per fons de capital risc i per empreses innovadores en les seves diferents fases: des de companyies en fases inicials de creació fins a primeres etapes d’expansió i empreses en creixement.  

A través dels fons de capital risc propis de l’entitat, l’ICF ha invertit en 3 empreses per un import total de 3,1 milions d’euros. En concret, el fons Capital Expansió ha invertit 2,4 M€ a l’empresa Cricursa i, el fons Capital MAB, 0,5 M€ a la start-up Science Bits i 0,2 M€ a VozTelecom.    

A més, a través de la línia de coinversió amb inversors privats per a empreses de nova creació (IFEM), l’ICF ha finançat fins el juny 8 start-ups per 1,3M€ mitjançant préstecs participatius.

Indicadors i resultats

L’ICF ha tancat el primer semestre de 2018 amb uns resultats nets de 4,3 milions d’euros. Pel que fa a la resta d’indicadors, l’entitat ha millorat el percentatge dels principals indicadors enregistrant un coeficient de solvència del 40%, una ràtio de mora del 9,4% i una ràtio de cobertura del 124,4%.

 

Balanç 1er semestre