Mesures de suport financer a les empreses afectades per la influença aviària

Torna
30/03/17

El Departament d'Agricultura ha acordat amb l'ICF i AVALIS l'aplicació d'un període de carència a les empreses que tinguin préstecs concedits. També la possibilitat de refinançament i/o sol·licitud de nous préstecs amb condicions favorables.

Degut a l'aparició de certs casos diagnosticats com a influença aviària a Catalunya durant el mes de febrer de 2017, mitjançant resolució ARP/414/2017, de 3 de març, de la conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) s’ha declarat oficialment la influència aviària a Catalunya.

Un cop declarada oficialment la malaltia s'ha procedit al sacrifici dels animals de les explotacions afectades i a disposar altres mesures de limitació de l'activitat de les explotacions afectades i de les que tenen aquesta tipologia d'animals ubicades en determinat radi, que els comporten unes conseqüències molt greus des del punt de vista econòmic.

Per tal de pal·liar en la mesura del possible aquesta situació, des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF) i AVALIS, s'han previst les següents mesures de suport financer a les empreses i explotacions afectades per la influença aviària i les conseqüències de les mesures utilitzades per a combatre-la:

- Aplicar a les empreses i explotacions afectades que ja tinguin préstecs concedits per l'ICF, i que tinguin dificultats de retorn per les causes abans esmentades, un període de carència per a la seva devolució, d'entre 6 mesos i 1 any.

- En els supòsits en què empreses i explotacions afectades tinguin préstecs concedits per entitats financeres amb aval d'AVALIS i que tinguin dificultats de retorn per les causes abans esmentades, AVALIS actuarà donant suport a les empreses davant les entitats financeres per tal d'obtenir un període de carència en el retorn de les quotes.

- La possibilitat de finançar a través de l'ICF i AVALIS les necessitats de refinançament de les empreses i explotacions afectades.

- La possibilitat d'atorgar préstecs nous amb condicions favorables, tot això sota la línia de finançament als sectors agrari i agroalimentari d'acord amb el conveni de col·laboració signat pel DARP, ICF i AVALIS, pel qual l'ICF preveu l'atorgament de préstecs a aquests sectors per a inversions o circulant amb aval d'AVALIS.

- La possibilitat d'atorgar préstecs nous sota la línia de finançament de l'ICF amb assumpció de risc per part del DARP.

Qualsevol empresa o empresari individual que es trobi afectat per les circumstàncies descrites es pot adreçar al DARP, l'ICF i AVALIS per a sol·licitar informació sobre aquestes mesures de suport financer.

La influença aviària (IA)

La influença aviària (IA) és una malaltia vírica molt contagiosa que afecta principalment les aus aquàtiques, però també els galls dindi i a tot l'aviram en general.

Aquesta malaltia està causada per un virus del gènere Influenzavirus, tipus A, i caracteritzada per signes que van des d'una lleugera disminució del nombre d'ous, diarrea verdosa, cianosi i edema del cap, de la cresta i de la barba , fins a una infecció fulminant que afecta el sistema nerviós central.

Fins avui tots els microorganismes altament patògens aïllats han sigut virus A d'influença dels subtipus H5 i H7.

En granges avícoles habitualment provoca una mortalitat del 90% dels animals en un període de tan sols 4 dies. 

Mesures de suport financer a les empreses afectades per la influença aviària